Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Douwe Dokter.nl

Juli 2011


Douwe Dokter.nl
Noorddijk 25
1463 PJ Noordbeemster


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
-Douwe Dokter.nl: De gebruiker van de algemene voorwaarden.
-Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Douwe Dokter.nl opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.
-Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van hovenierswerkzaamheden door Douwe Dokter.nl.
-Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Douwe Dokter.nl zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.
-Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk en het ophalen van materialen.
Materialen:
1.Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven en/of tot ontwikkeling te komen.
2.Zand, grond, teelaarde en compost.
3.Dode materialen: alle overige producten en materialen.


Artikel 2 Algemeen
1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Douwe Dokter.nl en een opdrachtgever waarop Douwe Dokter.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Douwe Dokter.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Douwe Dokter.nl en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1.
Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de opdrachtgever de plicht Douwe Dokter.nl op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie.
2.Alle aanbiedingen en offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
3.De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan Douwe Dokter.nl verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.
4.De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1.Douwe Dokter.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Douwe Dokter.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Douwe Dokter.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Douwe Dokter.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Douwe Dokter.nl zijn verstrekt, heeft Douwe Dokter.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.Douwe Dokter.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Douwe Dokter.nl is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Douwe Dokter.nl kenbaar behoorde te zijn.
5.Indien door Douwe Dokter.nl of door Douwe Dokter.nl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.Opdrachtgever vrijwaart Douwe Dokter.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Douwe Dokter.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en /of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Douwe Dokter.nl de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4.Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Douwe Dokter.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.In afwijking van lid 3 zal Douwe Dokter.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Douwe Dokter.nl kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Prijswijzigingen
1.Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden als mede bij de onderhoudswerkzaamheden is Douwe Dokter.nl gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO alsmede van wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege. Verder kunnen wijzigingen in het kostenniveau van brandstof tussentijds worden doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot loonkosten zullen in de regel slechts twee maal per jaar en wel per 1 juli en/of per 1 januari worden doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen optreden.
2.In afwijking van wat gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst, recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 7 Leveranties
1.Alle leveranties welke door Douwe Dokter.nl geschieden, worden - voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen - in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2.Douwe Dokter.nl staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, in overeenstemming met de omschrijving in de offerte. Douwe Dokter.nl zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, aarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijnen afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
3.Slechts indien de verzorging aan Douwe Dokter.nl is opgedragen staat Douwe Dokter.nl in voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van de geleverde en door hem verwerkte levende materialen, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.

 

Artikel 8 Opzegging
1.Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Douwe Dokter.nl recht op betaling van de aanneemsom, verminderd met de bespaarde kosten als gevolg van de opzegging en vermeerderd met de kosten vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Douwe Dokter.nl zijn toe te rekenen.
3.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Douwe Dokter.nl, zal Douwe Dokter.nl in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Douwe Dokter.nl extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
1.Douwe Dokter.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
-Na het sluiten van de overeenkomst Douwe Dokter.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
2.Voorts is Douwe Dokter.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Douwe Dokter.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Douwe Dokter.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Douwe Dokter.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 Uitvoerbaarheid van de opdracht
1.Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden. Indien naar het oordeel van Douwe Dokter.nl de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft Douwe Dokter.nl het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Douwe Dokter.nl het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.
2.Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft dat geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
3.Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Douwe Dokter.nl de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
4.Overmacht aan de zijde van Douwe Dokter.nl. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Douwe Dokter.nl tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd neemt Douwe Dokter.nl onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 

Artikel 11 Transportrisico's
Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van Douwe Dokter.nl, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 Oplevering
Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Douwe Dokter.nl daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

 

Artikel 13 Betaling
1.Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Douwe Dokter.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2.Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan, aan Douwe Dokter.nl een rente verschuldigd ter hoogte van het wettelijke rentepercentage. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3.Douwe Dokter.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
4.Aan personen in dienst van Douwe Dokter.nl, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

 

Artikel 14 Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling
Alle kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
Alle door Douwe Dokter.nl geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Douwe Dokter.nl totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Douwe Dokter.nl gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

Artikel 16 Klachten en wanprestaties
1.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Douwe Dokter.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Douwe Dokter.nl in staat is adequaat te reageren.
2.Indien een klacht gegrond is, zal Douwe Dokter.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3.De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
4.Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1.Indien Douwe Dokter.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
2.Indien Douwe Dokter.nl aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Douwe Dokter.nl te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Douwe Dokter.nl voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal
1.250.000,-.
3.Douwe Dokter.nl is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van één of meerdere personeelsleden
4.Douwe Dokter.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.De eventuele aansprakelijkheid van Douwe Dokter.nl voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van Douwe Dokter.nl niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien Douwe Dokter.nl de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van de schade te verkrijgen.
6.Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Douwe Dokter.nl niet respectievelijk niet meer aansprakelijk kan worden gesteld indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.
7.De opdrachtgever vrijwaart Douwe Dokter.nl voor aanspraken van derden jegens haar indien zij schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Douwe Dokter.nl bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen lijden.

 

Artikel 18 Afspraken door personeel
1.Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Douwe Dokter.nl binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
2.Als niet tot handelen bevoegde werknemers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

 

Artikel 20 Milieuaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden
Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:
- Douwe Dokter.nl zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
- De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de afnemer, desgewenst separaat, in rekening worden gebracht.

 

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Alle door Douwe Dokter.nl verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Douwe Dokter.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 22 Geschillen
1.De rechter in de vestigingsplaats van Douwe Dokter.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Douwe Dokter.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Douwe Dokter.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 24 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer.........
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

GARANTIEBEPALINGEN voor 1 jaar garantie
-Er dient een medewerker van Douwe Dokter.nl bij het planten aanwezig te zijn, tenzij anders overeen gekomen
-U dient onze adviezen en de adviezen die wij in onze nieuwsbrief vermelden nauwkeurig op te volgen, u kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website
-U krijgt een nieuwe boom wanneer de boom voor meer dan 30% afsterft, tenzij anders overeen gekomen.
-De garantie vervalt bij schade of afsterven door extreme weersomstandigheden, hieronder vallen; extreme vorst, extreme hitte, extreme droogte en extreme wateroverlast.
-Wanneer u merkt dat er problemen ontstaan verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen
-De garantie geldt niet voor schade of ziekte.

 

 

<< TERUG NAAR HOME>>